Gebruiksvoorwaarden

1. Jouw relatie met MyLiveTutor

1.1 Op jouw gebruik van de website van MyLiveTutor (hierna: de 'Website'), en op alle aan jou door MyLiveTutor op of via de Website te leveren MyLiveTutor producten, software en diensten, (hierna noemen we dit samen: de 'Dienst'), zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen jou en MyLiveTutor van toepassing. 'MyLiveTutor' betekent Three Ships enterprises BV, gevestigd op Bovendijk 137, 3045 PC Rotterdam (Nederland).

1.2 Je juridische overeenkomst met MyLiveTutor bestaat uit: (A) de in dit document beschreven bepalingen, (B) het document Aanvullende voorwaarden voor Tutoren en (C) het privacybeleid [Privacy Policy] van MyLiveTutor.

1.3 De Voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen jou en MyLiveTutor in relatie tot je gebruik van de Dienst. Het is van belang dat je even de tijd neemt om de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

1.4 De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Dienst, met inbegrip van die gebruikers die ook Content plaatsen naar de Dienst. Met het begrip “Content” bedoelen we tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen die je met gebruikmaking van de Dienst kan combineren, bekijken, waartoe je toegang kunt verkrijgen of die je kunt plaatsen naar de Dienst.

 

2. Aanvaarding Voorwaarden

2.1 Om van de Dienst gebruik te maken, moet je eerst met de Voorwaarden akkoord gaan. Als je de Voorwaarden niet aanvaard, mag je de Dienst niet gebruiken.

2.2 Je kunt de Voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg de Dienst te gaan gebruiken. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat MyLiveTutor je gebruik van de Dienst vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

2.3 Het is niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, als je - op grond van de wet van het land waarin je woont of van waaruit je de Dienst benadert of gebruikt - de afname en/of het gebruik van de Dienst is ontzegd, of dat het je in dat land op enige andere manier juridisch verboden is om de Dienst af te nemen en/of te gebruiken.

2.4 Je behoort voor je eigen administratie een eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren.

 

3. Wijziging Voorwaarden

Het is MyLiveTutor toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in het recht, regulatoire wijzingen, of wijzigingen in de functionaliteit die door de Dienst wordt aangeboden te effectueren. Bekijk daarom regelmatig de Voorwaarden. De gewijzigde versie van de Voorwaarden (de “Gewijzigde Voorwaarden”) zal worden gepubliceerd op deze webpagina of zal beschikbaar worden gemaakt binnen de Dienst (voor enige gewijzigde aanvullende voorwaarden). Als je niet akkoord gaat met de Gewijzigde Voorwaarden moet je het gebruik van de Dienst staken. Door gebruik te blijven maken van de Dienst na de datum waarop de Gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd aanvaard je automatisch de Gewijzigde Voorwaarden.


4. MyLiveTutor accounts

4.1 Om bepaalde onderdelen van de Website of andere onderdelen van de Dienst te kunnen benaderen moet je een MyLiveTutor account aanmaken. Daarbij verlangen we van je dat je juiste en volledige informatie verstrekt. Het is van belang dat je het wachtwoord voor je MyLiveTutor account op een veilige plaats bewaart en geheim houdt.

4.2 Je moet MyLiveTutor onmiddellijk de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van je MyLiveTutor account waarvan je op de hoogte raakt.

4.3 Je gaat ermee akkoord dat alleen jij (jegens MyLiveTutor en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op jouw MyLiveTutor account plaatsvinden.

 

5. Algemene beperkingen aan het gebruik

5.1 MyLiveTutor verleent je bij deze toestemming om jezelf toegang te verstekken tot de Dienst en om deze te gebruiken op de expliciete voorwaarden die we hierna opsommen. Je gaat ermee akkoord dat, als je je niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van (jouw verplichtingen onder) de Voorwaarden.

A. Je mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MyLiveTutor op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website of de Dienst verspreiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Content, tenzij MyLiveTutor je met de functionaliteit die wordt geboden door de Dienst, tot verspreiding in staat stelt.

B. Het is je niet toegestaan om enig gedeelte van de Website te wijzigen of aan te passen

C. Je mag niet met andere technieken en/of middelen dan de Website zelf biedt, of de eventuele andere middelen die MyLiveTutor uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen Content benaderen.

D. Het is je niet toegestaan om die beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Dienst of die andere onderdelen te (proberen) omzeilen, onklaar te maken of op een andere manier daarin in te grijpen, die: (i) het gebruik of het kopiëren van Content belemmeren of beperken; of (ii) het gebruik van de Dienst of de via de Dienst toegankelijke content beperken.

E. Alleen als je MyLiveTutor’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring heb gekregen, is het toegestaan om voor de volgende zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Dienst:

i. het verkopen van toegang tot de Dienst; en/of

ii. het verkopen van advertenties, sponsor activiteiten of promoties geplaatst op of binnen de Dienst of Content;

F. Toegestaan zakelijk gebruik omvat: (i) het plaatsen van originele content in MyLiveTutor; en enig gebruik uitdrukkelijk schriftelijk door MyLiveTutor is goedgekeurd;

G.Het is niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet beperkt tot een robot, spider of offline reader, waarmee via de Dienst over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van MyLiveTutor worden verstuurd dan iemand normaal gesproken in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.

H. Je mag geen persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Website en/of een Dienst verzamelen (waaronder we ook de MyLiveTutor accountnamen verstaan).

5.2 Je gaat ermee akkoord dat je altijd gedurende je gebruik van de Dienst alle overige bepalingen van de Voorwaarden en de gebruiksrichtlijnen van MyLiveTutor in acht zult nemen.

5.3 MyLiveTutor verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, maar geen caches of archieven van dat materiaal. MyLiveTutor behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

5.4 MyLiveTutor is zich voortdurend aan het vernieuwen, om haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door MyLiveTutor te verlenen Dienst van tijd tot tijd, zonder dat we je het vooraf laten weten kan veranderen.

5.5 Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing begrijp je en ga je ermee akkoord dat MyLiveTutor geheel naar eigen goeddunken en zonder je vooraf te informeren de verlening aan jou of aan de gebruikers in het algemeen van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. Je mag altijd stoppen met het gebruiken van de Dienst. Daarvan hoef je MyLiveTutor niet speciaal op de hoogte te stellen.

5.6 Je gaat ermee akkoord dat alleen jij verantwoordelijk bent voor (en dat MyLiveTutor jegens jou of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van je verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die MyLiveTutor eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

 

6. Links vanaf MyLiveTutor

6.1 In de Dienst kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan MyLiveTutor toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. MyLiveTutor heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

6.2 Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat MyLiveTutor niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

6.3 Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat MyLiveTutor niet aansprakelijk is voor de schade die je eventueel lijdt als gevolg van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

6.4 MyLiveTutor raadt je aan om bij het verlaten van de Dienst goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door jou bezochte website.

 

7. Het beëindigen van je relatie met MyLiveTutor

7.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door jou of MyLiveTutor zoals hierna vermeld worden beëindigd.

7.2 Indien je jouw juridische overeenkomst met MyLiveTutor wil beëindigen, dan kan dat altijd door middel van: (a) kennisgeving aan MyLiveTutor; en (b) het sluiten van je MyLiveTutor account. Bedoelde (schriftelijke) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van MyLiveTutor zoals dat aan het begin van de onderhavige voorwaarden is vermeld, of per e-mail naar info@mylivetutor.com.

7.3 Het is MyLiveTutor altijd toegestaan om haar juridische overeenkomst met jou te beëindigen, als:

A.Je een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (of je hebt gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat je niet van plan of in staat bent om de Voorwaarden na te leven);

B.MyLiveTutor daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Dienst aan jou onrechtmatig is of wordt);

7.4 MyLiveTutor is gerechtigd haar juridische overeenkomst met je te beëindigen indien:

A.MyLiveTutor ertoe overgaat om geen Dienst meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin je woont of van waaruit je van de Dienst gebruikmaakt; of

B.de verlening van de Dienst aan jou door MyLiveTutor, naar de mening van MyLiveTutor, niet langer commercieel haalbaar is

MyLiveTutor zal in elk van de gevallen onder A of B van dit artikel 11.4, waar mogelijk, redelijke kennisgeving geven van een dergelijke beëindiging.

7.5 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan jij en MyLiveTutor hebben geprofiteerd, waaraan jij en MyLiveTutor onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) of waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

 

8. Uitsluiting van garanties

8.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar je als consument altijd recht op hebt en die je niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.

8.2 De Dienst wordt verleend in de toestand waarin deze zich bevindt [as is]. MyLiveTutor geeft met betrekking daartoe aan jou geen enkele garantie of conformiteit af.

8.3 Met name verklaart of garandeert MyLiveTutor niet aan jou dat:

A. je gebruik van de Dienst aan jouw eisen zal voldoen;

B.je gebruik van de Dienst onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;

C.eventuele door jou door je gebruik van de Dienst verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of

D.fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de Dienst aan jou verstrekte software zullen worden hersteld.

8.4 Op de Dienst zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen over bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd.

 

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van MyLiveTutor voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van MyLiveTutor.

9.2 Behoudens de algemene, in lid 9.1 hierboven neergelegde bepaling is MyLiveTutor ten opzichte van jou niet aansprakelijk voor:

A. de indirecte of gevolgschade die je eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door jou te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of

B. de schade die je eventueel lijdt als gevolg van:

i. het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen jou en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Dienst verschijnen;

ii. veranderingen die MyLiveTutor eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties);

iii. de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met behulp van of door middel van jouw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden communicatiegegevens;

iv. het feit dat je niet de juiste accountinformatie aan MyLiveTutor hebt verstrekt; en/of

v. het feit dat je je wachtwoord of de nadere bijzonderheden over je MyLiveTutor account niet op een veilige plaats hebt bewaard en/of geheim hebt gehouden.

9.3 De in lid 9.2 hierboven neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van MyLiveTutor gelden ongeacht of MyLiveTutor van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

 

10. Algemene juridische bepalingen

10.1 Je gaat ermee akkoord dat het MyLiveTutor is toegestaan om kennisgevingen aan je te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen over wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post of het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst.

10.2 Je gaat ermee akkoord dat, indien MyLiveTutor een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover MyLiveTutor op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van MyLiveTutor, en dat die rechten of (rechts)middelen MyLiveTutor nog steeds ter beschikking staan.

10.3 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen gewoon geldig en afdwingbaar blijven.

10.4 Op de Voorwaarden, alsmede op je relatie met MyLiveTutor als gevolg van die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Jij en MyLiveTutor komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Rotterdam voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Toch ga je ermee akkoord dat het MyLiveTutor evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).


Aanvullende voorwaarden voor Tutoren


De overeenkomst tussen MyLiveTutor en de Tutor:


1. De relatie tussen MyLiveTutor en de Tutor is uitsluitend op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW; 
2. MyLiveTutor en de Tutor zijn uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aangegaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW;
3. MyLiveTutor en de Tutor wensen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst te voorkomen;
4. MyLiveTutor en de Tutor kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten; 
5. MyLiveTutor verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Tutor ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
6. De (Overeenkomst tot) Bemiddeling Tutor wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van de Deelnemer en/of Tutor blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de (Overeenkomst tot) Bemiddeling Tutor.
7. Indien de Tutor de (Overeenkomst tot) Bemiddeling Tutor op basis van lid 6 van dit artikel heeft aanvaard accepteert Tutor daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. 

Werkzaamheden Tutor:


1. De Tutor deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van MyLiveTutor.
2. De Tutor neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend Tutor uit te voeren. 
3. MyLiveTutor kan aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt.
4. Voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is vindt er afstemming met MyLiveTutor, Tutor en Deelnemer plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. 
5. De Deelnemer en Tutor komen samen overeen wanneer, waar en hoe frequent er diensten worden geleverd. De inhoud van de lessen wordt door de Deelnemer en Tutor tevens samen overeengekomen.

Betaling Tutor


1. De Deelnemer en Tutor komen samen een uurtarief overeen.
2. De Deelnemer betaalt het met Tutor overeengekomen uurtarief via MyLiveTutor.
3. De Tutor is voor het gebruik van het MyLiveTutor platform een vergoeding verschuldigd welke door Tutor wordt betaald middels een inhouding op de uitbetaling van de verdiensten van de Tutor.
4. De door Tutor verrichte werkzaamheden/gewerkte uren worden vastgelegd in het MyLiveTutor platform.
5. MyLiveTutor betaalt het opeisbare bedrag aan den Tutor binnen 10 werkdagen uit, nadat Tutor hiertoe via het MyLiveTutor platform een verzoek heeft gedaan.

Aansprakelijkheid/schade:


1. De Tutor zal zich voldoende verzekeren ter zake zijn aansprakelijkheden, voor zover gebruikelijk, voor de werkzaamheden die hij in opdracht verricht.
2. De Tutor is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde derden wordt toegebracht aan MyLiveTutor, de Deelnemer of aan derden bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze overeenkomst. Tutor is eveneens  aansprakelijk voor alle schade van Deelnemer die het gevolg is van het feit dat Tutor zijn verplichtingen in verband met de overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen. 
3. MyLiveTutor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en de Tutor zal MyLiveTutor vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen MyLiveTutor mocht worden ingesteld ter zake van ziekte, letsel en/of overlijden van de door de Tutor ingeschakelde derde(n) en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de door de Tutor ingeschakelde derde(n) dan wel van de Tutor zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het handelen van de MyLiveTutor zelf.